Jesteś tutaj: Strona główna » Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

1 lutego 2017

Do 31 października br. potrwa ogłoszony przez Wójta Gminy Trzebielino konkurs fotograficzny. Adresowany jest on do wszystkich mieszkańców gminy Trzebielino oraz odwiedzających gminę turystów (osoby fizyczne). W konkursie wybierzemy 12 zdjęć do kalendarza Gminy Trzebielino na 2018 rok.

Zgłoszone do konkursu zdjęcia powinny być tematycznie związane z Gminą Trzebielino. Mogą przedstawiać : architekturę, krajobraz, florę, faunę, osoby (za ich zgodą) lub wydarzenia.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie fotografii (max. 5) drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub na nośniku elektronicznym (np. płyta). W tytule e-maila należy wpisać: „Kalendarz Gminy Trzebielino 2018”. W wiadomości należy podać imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz miejsce gdzie zostało wykonane zdjęcie. Zdjęcia bez podania ww. danych nie będą uwzględniane.

Parametry  zdjęć w wersji elektronicznej: format JPG, rozmiar minimum 10 MPx, tj. zdjęcie powinno posiadać wymiar minimum 2600 pikseli na krótszym boku.

Uczestnik poprzez zgłoszenie zdjęcia/zdjęć do Konkursu potwierdza, że są jego własnością oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstaniu pracy na uczestnictwo w konkursie oraz na publikację, a także iż przysługują mu prawa autorskie do zdjęć w pełnym zakresie.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Kalendarz Gminy Trzebielino 2018”

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Trzebielino z siedzibą: Trzebielino 7a, 77-235 Trzebielino.
 2. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Trzebielino.
 3. Konkurs trwa od dnia 1 lutego 2017 roku do 31 października 2017 roku.
 4. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.trzebielino.pl
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

 • 2. Cel i uczestnicy Konkursu
 1. Celem Konkursu jest promocja Gminy Trzebielino.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy gminy Trzebielino oraz odwiedzający gminę turyści. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Jedna osoba może przesłać maksymalnie 5 zdjęć.

 

 • 3. Zasady konkursu
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie fotografii drogą elektroniczną na adres: [email protected] W tytule e-maila należy wpisać: „Kalendarz Gminy Trzebielino 2018”. W wiadomości należy podać imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz miejsce wykonania zdjęcia.
 2. Parametry zdjęcia w wersji elektronicznej: format JPG, rozmiar minimum 10 MPx, tj. zdjęcie powinno posiadać wymiar minimum 2600 pikseli na krótszym boku.
 3. Dostarczone zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność Uczestnika.
 4. Zgłoszone do konkursu zdjęcia powinny być tematycznie związane z Gminą Trzebielino. Mogą przedstawiać : architekturę, krajobraz, florę, faunę, osoby (za ich zgodą) lub wydarzenia.
 5. Uczestnik Konkursu zgłaszając dane zdjęcie obowiązany jest odpowiednio je opisać poprzez wskazanie miejsca, gdzie zostało wykonane lub wydarzenia, które przedstawia.
 6. W przypadku udziału w Konkursie osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie i wielkości pliku.
 8. Uczestnik poprzez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu potwierdza, że jego zdjęcie/zdjęcia są jego własnością, nie narusza/naruszają praw, dóbr i godności osób trzecich, a także iż przysługują mu prawa autorskie do zdjęć w pełnym zakresie.
 9. Uczestnik potwierdza również, iż zdjęcia te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich oraz że osoba przekazująca fotografie ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków.
 10. Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystanie tych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, we wszystkich znanych w chwili podania formach przekazu, takich jak formy audio, video, druki oraz Internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie, a w szczególności do wykorzystania zdjęcia w Kalendarzu Gminy Trzebielino 2018 i innych materiałach promocyjnych.
 11. Uczestnik Konkursu zgłaszający prace poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na to, iż z dniem przekazania organizatorowi zdjęć przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie na wszelkich polach eksploatacji, w tym do wydawania i rozpowszechniania prac bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia i zrzeka się z tego tytułu wszelkich roszczeń.
 12. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zgodnych z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 j.t. ).Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Trzebielino.
 13. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Organizatora Konkursu. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać na piśmie bezpośrednio w siedzibie Organizatora Konkursu.

 

 • 4 Komisja konkursowa
 1. W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
 2. Komisję powołuje Wójt Gminy Trzebielino.
 3. Do zadań Komisji należy kwalifikacja nadesłanych zdjęć oraz wybór zdjęć finalnie umieszczonych w kalendarzu.
 4. Decyzja Komisji w sprawie typowania zdjęć jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 

 • 5 Nagrody
 1. Wójt Gminy Trzebielino przewiduje przyznanie dyplomów oraz nagród rzeczowych dla Uczestników, których zdjęcia zostaną wybrane do kalendarza.
 2. Nagrodzone zdjęcia zostaną zamieszczone wraz z danymi autora w Kalendarzu Gminy Trzebielino 2018.
 3. Fundatorem upominków jest Organizator.
 4. Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w grudniu br.
 5. Uczestnicy, których zdjęcia zostaną wybrane zostaną powiadomieni mailem lub telefonicznie o wynikach Konkursu.
 6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.trzebielino.pl.

 

 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie internetowej www.trzebielino.pl.
 2. Wszelkie informacje nt. niniejszego Konkursu można uzyskać w pokoju nr 8 Urzędu Gminy Trzebielino, tel. 59 85 80 253.

 

Regulamin konkursu  (PDF) – DO POBRANIA

Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego – DO POBRANIA

 

zobacz archiwum

Zdjęcia

 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1

do góry