Jesteś tutaj: Strona główna » Ferie zimowe 2020

Ferie zimowe 2020

7 stycznia 2020

Uczniowie SP w Starkowie będą uczestniczyć w okresie tegorocznych ferii zimowych w projekcie edukacyjnym „Ferie z ekonomią3”.

Zajęcia będą odbywały się od 20-24 stycznia 2020roku W Szkole Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie.

Fundusze na realizację tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach konkursu, którego nasza szkoła została laureatem.

Projekt edukacji ekonomicznej „Ferie z ekonomią 3” ma poszerzyć wiedzę uczniów z klas 7-8 szkół podstawowych, pomóc młodzieży odnaleźć się w nowych warunkach szkolnych po zakończeniu szkoły podstawowej i rozpoczęciu nauki w szkole ponadpodstawowej , wpłynąć na trafne wybory ścieżki edukacyjnej i w przyszłości – zawodowej. Projekt ma także w założeniu rozbudzić aspiracje edukacyjne uczniów oraz zmotywować ich do rozwoju osobistego i zawodowego.

 Cele projektu

 1. Głównym celem projektu jest kształtowanie wiedzy, postaw przedsiębiorczych i rozwój umiejętności w zakresie bankowości, w tym produktów bankowych, sposobów planowania i zarządzania budżetem domowym, a także poznanie zadań Narodowego Banku Polskiego i roli pieniądza .

 Cele szczegółowe to:

 • wzrost wiedzy uczniów uczestniczących w projekcie z zakresu finansów osobistych, w tym gospodarowania budżetem rodzinnym – planowanie i zarządzanie budżetem osobistym i domowym;
 • wzrost wiedzy uczniów uczestniczących w projekcie o systemie bankowym, instytucjach bankowych, zaletach i niebezpieczeństwach związanych z produktami, które oferują banki komercyjne – funkcje i zadania NBP, stabilność systemu finansowego, podstawy polityki pieniężnej;
 • wzrost wiedzy z zakresu funkcjonowania i prowadzenia firmy u uczniów uczestniczących w projekcie – planowanie działalności gospodarczej, mechanizmy funkcjonowania podmiotów gospodarczych, pozyskiwanie środków finansowych na działalność gospodarczą, podaż, popyt (mikroekonomia i makroekonomia), patriotyzm gospodarczy;
 • poznanie przez uczniów swoich mocnych i słabych stron oraz kształtowanie postaw, które mogą być przydatne w przyszłej pracy zawodowej i zapobiegać wykluczeniu finansowemu;
 • doskonalenie przez uczniów uczestniczących w projekcie kompetencji kluczowych, w tym: umiejętności pracy w grupie, komunikacji i podejmowania decyzji;
 • poznanie przez uczniów historii i roli pieniądza w codziennym życiu;
 • wzrost kompetencji nauczycieli, prowadzących zajęcia w szkołach, w zakresie zagadnień

Organizatorem i pomysłodawcą projektu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Koncepcja dydaktyczna i metodologiczna powstała we współpracy ze specjalistami ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Beneficjenci projektu

 • Uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych – poszerzenie wiedzy w zakresie zagadnień ekonomicznych, motywacja do rozwoju osobistego i zawodowego, właściwego wyboru ścieżki edukacyjnej.
 • Nauczyciele – podnoszenie kwalifikacji zawodowych i motywacji do efektywnej pracy, wymiana doświadczeń, poznanie ciekawych form prowadzenia zajęć. Dostarczenie nauczycielowi niezbędnej wiedzy oraz materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć z edukacji ekonomicznej.
 • Szkoły uczestniczące w projekcie – podniesienie prestiżu szkoły poprzez udział jej uczniów w projekcie.
 • Społeczność lokalna (rodzice, opiekunowie, pozostałe grono pedagogiczne, itp.) – uświadomienie potrzeby edukacji ekonomicznej oraz ciągłe poszerzenie wiedzy w tym zakresie.
 • Studenci – zdobycie doświadczenia, przekazanie dobrych wzorców.
 • Gminy, w których szkoły uczestniczą w projekcie – możliwość wykorzystania w innych szkołach w danej gminie kwalifikacji nauczycieli, nauczyciele jako lokalni liderzy.

 

 1. Koncepcja organizacyjna projektu
 • Projekt jest realizowany w 50 gminach wiejskich lub miejsko – wiejskich w Polsce.
 • Projekt zakłada poszerzenie i uzupełnienie wiedzy ekonomicznej uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.
 • Zajęcia są prowadzone przez wytypowanego przez szkołę nauczyciela,
 • Dla zwiększenia jakości przekazu i atrakcyjności prowadzonych zajęć w I etapie projektu (w czasie jednego tygodnia ferii zimowych) w zajęciach wezmą udział studenci, którzy wspomogą nauczycieli w prowadzeniu zajęć. Będą to studenci kierunków ekonomicznych lub pokrewnych, od II roku studiów licencjackich wzwyż. Oprócz wsparcia nauczyciela przy realizacji zajęć ich zadaniem jest pokazanie uczniom dobrych wzorców (kontynuacja edukacji młodzieży z obszarów wiejskich i małomiasteczkowych na poziomie szkoły wyższej, pokazanie możliwości „wyjścia” poza lokalną społeczność).
 • Zajęcia będą dostępne dla wszystkich chętnych uczniów klas 7-8 ze szkoły uczestniczącej w projekcie, bez względu na miejsce zamieszkania.

 

 

Projekt  będzie  realizowany w dwóch etapach.

Etap I – zajęcia dla uczniów w okresie ferii zimowych przez pięć dni w łącznym wymiarze 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia są prowadzone w oparciu o przygotowane scenariusze zajęć, obejmujące następujące zagadnienia: postawa przedsiębiorcza, aktywność gospodarcza, pieniądze i bankowość, oszczędzanie i inwestowanie, model biznesowy.  

Zajęcia będą prowadzone w ciekawej, atrakcyjnej formie, w przeważającej części poprzez pracę w grupach, metodę projektu, gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem (w miarę możliwości) materiałów dostępnych w Internecie etc. W tym etapie pracę nauczyciela będzie wspierał i wspólnie prowadził z nim zajęcia student kierunku ekonomicznego lub pokrewnego.

Etap II – obejmuje kontynuację I etapu, w ramach której uczniowie przygotowują projekt dotyczący opracowania modelu biznesowego. Prace uczniów (projekty) opracowane w II etapie, podlegają ocenie konkursowej, a efekty pracy uczniów są nagradzane. Dla autorów 5 najlepszych prac przewidziano nagrodę w postaci dwudniowego wyjazdu edukacyjno- studyjnego, w ramach którego uczniowie wezmą udział w ciekawych warsztatach oraz odwiedzą m.in. Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka. Uzupełnieniem i podsumowaniem II etapu będzie konkurs wiedzy ekonomiczno-finansowej, skierowany do chętnych uczniów, biorących udział w projekcie.

luty-kwiecień 2020

przygotowanie prac projektowych

maj 2020

konkurs wiedzy ekonomiczno-finansowej dla uczniów

zobacz archiwum

Zdjęcia

 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1

do góry